Velkommen til Vuggestuen Hvorup Kirkevej

Præsentation af vuggestuens pædagogiske organisering

Vuggestuen Hvorup Kirkevej er en kommunal institution, normeret til 60 vuggestuebørn i alderen 0-2 år som er fordelt i 4 aldersopdelte grupper. Vi har truffet et bevidst fagligt begrundet valg ved at inddele vores vuggestue i aldersgrupper. Ved at aldersopdele børnene i vuggestuen har vi mulighed for at målrette vores pædagogik og læringsmiljø helt specifikt med alderssvarende aktiviteter og tiltag. Børnene oplever en tryg base hvor netop deres udviklingsniveau er i fokus og der er plads til at være lige nøjagtig der hvor man er udviklingsmæssigt. Vi ved at tryghed er grundstenen for alt trivsel, læring og udvikling derfor har vores aldersopdeling betydning for det pædagogiske arbejde med barnets NUZO. Den konkrete hverdagspædagogik og specifikke pædagogiske tilgang til børnegruppen har betydning for personalets mulighed for at specialisere sine faglige kompetencer til børnenes alders- og udviklingsniveau ud fra erfaring og viden.
Vi er i vores prioritering opmærksomme på når børnene skifter fra yngste- til ældstegruppe. Det er vores erfaring at skift af kontaktpædagog, læringsmiljø og nye fællesskaber at spejle sig i har positiv betydning for børnenes udvikling. Overgangen er et vigtigt opmærksomhedspunkt; derfor forpligter vi os på at sikre, en udviklingsstøttende overgang, ved at tage udgangspunkt i barnets udviklingspotentiale og justere vores pædagogiske praksis til det enkelte barns behov.

I vuggestuen lægger vi i hverdagen vægt på vores fælles viden og forståelse af vores kerneopgave defineret som at
"Skabe bedst mulige betingelser for trivsel, udvikling og læring for børnene".

Det gør vi ved at have et fagligt fokus på hverdagens aktiviteter ud fra en grundlæggende faglig bevidsthed og refleksiv tilgang til vores pædagogiske prioriteringer. Vi prioriterer i vores pædagogiske praksis:

Samspil og relationer
Børnenes møde med livet i vuggestuen skal bære præg af en tryg start hvor tilknytning til en professionel voksen, skal danne grundlag for lysten til udforskning og nysgerrighed på sig selv og omgivelserne. Det er altid den voksne der har ansvaret for samspil og relationer. Barnet viser os hvis/ når der er brug for justeringer og det er vores ansvar at se, forstå og følge børnenes initiativer. Vi arbejder inspireret af Marte Meo metoden og ICDP principperne.
Det er et succeskriterie for os, at børnene skal opleve sig som en del af et fællesskab. Vi skaber rammerne for at børnene gennem leg og aktiviteter møder børn og voksne de kan spejle sig i. I hverdagens aktiviteter bestræber vi os på, så ofte som muligt, at danne små fællesskaber i grupper med børn og voksne, der kan berige det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.


Fysisk og psykisk sundhed
Vuggestuen serverer fuldkost der er tilberedt efter sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til småbørn. Maden i vuggestuen kan tilpasses den enkeltes særlige behov, men afspejler grundlæggende en fælles oplevelse af både genkendelighed og nysgerrighed på nye varierende råvarer. Forskning viser at kost og søvn har betydning for udvikling af små børns hjerner. Vi prioriterer derfor også at børnene sover efter behov og at vi er i tæt dialog med forældrene herom.
Børn lærer gennem kroppen og sanserne. Derfor er mange af hverdagens aktiviteter tilrettelagt under hensyntagen til børnenes bevægelsesmuligheder. Det gælder både inde og ude i vores hverdagspædagogik. I en travl hverdag med mange indtryk, ved vi ud fra forskning, at der er et særligt behov for opmærksomhed på mental sundhed. Derfor tilbyder vi børneyoga og anvender elementerne herfra i andre sammenhænge (fx samlinger). Mental sundhed handler også om oplevelsen af at føle sig følt. De voksnes mentaliseringsevne er et betydningsfuldt pædagogisk redskab for at støtte børnene i evnen til at kunne sætte sig i andres sted og opleve trivsel, udvikling og læring i fællesskabet.


Forældresamarbejde og betydningen af kendskab til familiens historie
Børnene er en del af en familie og dennes historie. For at stræbe mod en forståelse af hele barnet, er forældresamarbejdet en betydningsfuld ressource i arbejdet med barnet. Derfor inddrager vi familiens historie i vores opgaveløsning. Vi arbejder målrettet med at tilbyde en særlig indsats til børn i familier med særlige behov. Behovene defineres i samarbejde med familierne, men vores professionelle tilgang og viden fra erfaring og forskning, betyder et særligt blik for bl.a. børn født præmaturt, børn i flygtningefamilier eller børn i udsatte familier. Vi arbejder systematisk med samtaler med familierne og tilbyder efter behov facilitering af forældrenetværk. Et tæt tværgående samarbejde er betydningsfuldt for barnets trivsel, udvikling og læring

Klik på nedenstående link og se hvordan hverdagen i netop vores vuggestue ser ud

https://www.youtube.com/watch?v=XR3Oz_hHC-U&feature=youtu.be

Vi glæder os til at møde netop dig og din familie i vuggestuen!

Intro video til vuggestue:
Dansk: https://www.youtube.com/watch?v=mhuTLpVG_8M
Engelsk: https://www.youtube.com/watch?v=fJPwV1CJwVk
Tigrinya: https://www.youtube.com/watch?v=fLWSQHob4Ds
Arabisk: https://www.youtube.com/watch?v=SwCaCsE99rQ